Forside Foreningen Vedtægter

 

Vedtægter for Frederiksværkegnens Historiske Forening

Vedtaget d. 19/11 2003.

§ 1. Foreningens navn er Frederiksværkegnens historiske forening.

§ 2. Foreningens hjemsted er Frederiksværk kommune.

§ 3. Foreningens formål er at fremme interessen for historie og kendskab hertil ved foredrag, ekskursioner, studiekredse m.m.

§ 4. Enhver, der har interesse for foreningen og dens aktiviteter og betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent kan optages som medlem.

Medlemmerne kan være: Enkeltpersoner. En husstand. Institutionsmedlemmer. Firmaer og foreninger.

Kontingentet fastsættes på foreningens årlige generalforsamling.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer valgt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, inklusive formand eller næstformand, er til stede. Ved stemmelighed gør formandens/næstformandens stemme udslaget.

Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Halvdelen er på valg det ene år, og den anden halvdel det andet år.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, hvor andre af foreningens medlemmer inddrages.

§ 6. Foreningens regnskab revideres af to revisorer

§ 7. Foreningens årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.

Den indkaldes ved skriftlig meddelelse til de enkelte medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Forslag fra medlemmerne skal fremsendes til bestyrelsen senest den 1. marts.

§ 8. Dagsorden på den årlige generalforsamling skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Beslutning på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal. Se dog § 9.

§ 9. Ændringer af vedtægterne kan ske på den ordinære generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Forslag om vedtægtsændringer skal udsendes til foreningens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen.

Er der på generalforsamlingen kun et simpelt flertal for vedtægtsændring, kan forslaget på en til lejligheden ekstraordinær generalforsamling vedtages igen med simpelt flertal.

Beslutning om opløsning af foreningen kan kun ske på ekstraordinær generalforsamling. Forslag herom skal udsendes til alle medlemmer senest 14 dage før en sådan generalforsamling og mindst 3/4 af de fremmødte skal stemme for opløsning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af et flertal i bestyrelsen eller af 1/3 af foreningens medlemmer.

§ 10. Ved foreningens opløsning skal aktiver tilgå en beslægtet forening/organisation i Frederiksværk.

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Frederiksværk den. 19/11 2003

 
Bliv medlem her:
Email:
Navn:
Adresse:
Antispamspørgsmål: Hvad er en + en??