Generalforsamling

Frederiksværkegnens

Historiske Forening

Generalforsamlingen

 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og den ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt, inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel.                                                

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før en generalforsamling. Det gælder også for ændringer i vedtægterne..

Beslutning på generalforsamling vedtages med simpelt flertal af de fremmødte. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.                                                                                                                                                                                 

Copyright © All Rights Reserved  Frederiksværkegnens Historiske Forening