Generalforsamling

Generalforsamling holdes i forhold til foreningens vedtægter.


I 2020 måtte vi dog udskyde, så den blev holdt 25.10.2020


Referat af seneste generalforsamling.Frederiksværkegnens Historiske Forenings generalforsamling 25.10.2020


Referent: CFA, deltagere: 41


Valg af dirigent


Kaj Spangenberg blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen lovligt indkaldt den 2. oktober.


Formandens beretning
Henning Pedersens beretning omfattede både 2019 og 2020, fordi generalforsamlingen var blevet udsat to gange pga. corona-nedlukningen, ligesom det andet arbejde har ligget stille.

I 2019 havde Kanaljubilæet været den største begivenhed, og det havde været et plus sammen med Støbeskeen foruden samarbejdet med forskellige omkring søsætningen af gondolen.

Foreningen har sammen med forhenværende skovfoged OAK arbejdet sammen om at forhindre en nedlæggelse af Ågabet gennem protester i diverse medier og deltagelse i møde. Det har ført til dannelsen af foreningen Ågabets venner.


Der har været og er problemer med udgivelsen af Prøven. Formanden mener, at der bør være en særlig redaktion til at finde artikler, som er et af de områder, hvor det halter meget – gerne et hold, der er uafhængigt af bestyrelsen.

Samarbejdet med museet har fungeret fint i forhold til at gøre Prøven færdig, men desværre går Layla, der har stået for layoutet, på pension, og museet kan ikke stille med en anden.

Museet har vidst det siden 1. marts, men meddelte det først i juni, hvorfor der heller ikke er kommet noget blad.


Der har været velbesøgte foredrag og udflugter i 2019, og der var også et godt program sammensat for 2020, men de fleste foredrag er blevet aflyst. Bestyrelsen satser på at afholde det samme program i 2021 og har lavet flere aftaler med foredragsholderne.


Kulturelt Samråd har meldt ud, at de vil skære i støtten til foredrag. Foreningen har søgt 19.000, men har fået tildelt 8.000 kr. Der er blevet skåret i beløbet hvert år, men KS får også et mindre beløb fra kommunen, selvom der bliver flere medlemmer. Forhåbentlig bliver der rådet bod på det i kommunens nye budget.


Foreningen har også været aktiv på andre områder. Der er blevet givet underskudsgaranti til museet på køb af et guldaldermaleri, men det blev ikke aktuelt, fordi maleriet blev solgt til udbudspris.


Der har også været givet indsigelser til Kommunens projekt vedr. Stålsat by og anlæggelse af en legeplads på Artilleripladsen. Generelt må foreningen være opmærksom på de ændringer, der sker i forbindelse med Stålsat by.


Foreningen er muligvis kommet med i et projekt i Ølsted om de forsvundne kranier fra en tørvegrav, som er fundet og sendt til Pernille Pantman fra Nordsjællands Museum. De blev fundet hos et bestyrelsesmedlem.


Der er også gang i andre bogprojekter. Kommunen er dog imod, at foreningen støtter bogprojekter, samtidig med at den søger om penge fra KS, men bestyrelsen vil dog fortsætte med projekter for at få indtægter til bogfonden. Tidligere har man støttet med 2.000 kr. til en bog om Arresødal, som aldrig blev til noget så Foreningen By og Land har returneret beløbet. Til gengæld er arbejdet med bogen om Astrids ankomst til Fr.værk fra Grønland i 1950erne er genoptaget.


Et andet projekt har skabt uenighed i bestyrelsen. Det drejer sig om Mogens Nørgaard Olsen bog om Frederiksværk, der bygger på DFJs jubilæumsbog. Foreningen var på vej til at søge 150.000 kr. til trykning, men flere medlemmer af bestyrelsen følte at formanden havde overtrådt sine beføjelser, så projektet blev ved med at blive udskudt. Det er op til den nye bestyrelse, om man vil forsætte med bogen.


Debat


Torsten Møller Madsen og Edith Havman Hansen ønskede begge, at der bliver sagt mindeord om Axel Hvidtfeldt. Henning Pedersen skrev en nekrolog, og der var generel ros til AHs mangeårige arbejde fra forsamlingen.


JTved ville godt vide, om projektet med Frederiksværkbogen skulle udgives.
Henning Pedersen forklarede, at bogen var fremlagt for bestyrelsen med forslag om, at den skulle trykkes. Der var flere ting, som man skulle tale med forfatteren om. Kritikken fra bestyrelsen, bl.a. Erik Kragh, var dog, at det, man havde fået tilsendt, mest af alt var en afskrift af et jubilæumshæfte fra 1956.


JTved ville gerne vide, om man også stemte for udgivelse af bogen, hvis man stemte for formandens beretning. Henning Pedersen slog fast, at det ikke var tilfældet, og at man godt kan få manuskriptet tilsendt.


Beretningen blev godkendt med et flertal, men der var 1 stemme imod og mange blanke stemmer.


Regnskab og budget for 2019
Gunnar Midtiby fremlagde og gennemgik regnskab og budget.
Der har været indtægter for 74.802,85 og udgifter for 76.976,00. Der har været underskud for 2.173,15. Regnskabet balancerer på 202.607,57.

Bogkontoen er på 36.378,76. Den disponible formue på 89.252,81 kr.


Der har været en nedgang i medlemmer på ca. 20, så foreningen nu har 340 medlemmer.


Budgettet blev forelagt forsamlingen. Man budgetterer med et underskud på 445 kr.


Regnskabet blev vedtaget enstemmigt.


Indkomne forslag
Ingen forslag


Kontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret, hvilket bliver godkendt.


Valg til bestyrelse
Gunnar Midtiby og Christian Jakobsen blev begge genvalgt til bestyrelsen.

Henning Pedersen ønskede at trække sig som formand og fra bestyrelsen
Erik Kragh ønskede at trække sig fra bestyrelsen
I stedet blev Jette Jønsson Thomsen og Niels Willumsen valgt.


Valg af suppleanter
Peter Ahlburg blev genvalgt, foruden Bente Vinum.


Valg til revisor og revisorsuppleant
Merete Kjær blev genvalgt som revisor
Rigmor Martens blev genvalgt som suppleant, men vil gerne afløses.


Evt.
Torsten Møller Madsen opfordrede til at takke Henning Pedersen for at have overtaget formandsposten i en vanskelig periode, hvor det hele var ved at falde fra hinanden. HP bemærkede at han stoppede pga. uenighed i bestyrelsen og af helbredshensyn. Han takkede for den tid, han havde været der.


Leif Nielsen spurgte, om foreningen kunne lægge pres på museet for at få et større aktivitetsniveau og længere åbningstid. Det er tåbeligt, at der ikke er åbent i weekenden, for det giver for få besøgende.

Henning Pedersen forklarede, at der havde været debat med museet, men det er nu en selvejende institution, og kommunen betaler derfor ikke længe til ansatte. Det er dog kommunen, der skal lægges pres på. Der er enighed om, at der mangler noget mere lokalt, og at det ikke blot skal handle om Krudtværket og Industrimuseet.


Kaj Spangenberg foreslog, at foreningen blev forenet med Hundested forening, men Henning Pedersen forklarede, at det før havde været på tale, men at de ikke var interesseret. Foreningen i Hundested er tre gange så stor som den historiske forening og arbejder på en anden måde.